เริ่มต้นด้วยพระคุณ

แมลงปอ

  • คำเทศนาเรื่อง : เริ่มต้นด้วยพระคุณ
  • พระธรรม : 2 โครินธ์ บทที่ 5 ข้อ 17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
  • เทศนาโดย : คุณโอฬาร ศักดิ์เจริญพันธ์
  • วันที่ : 29 ธันวาคม 2012

ชีวิตคริสเตียนนั้นเริ่มต้นมาจาก “พระคุณ” ของพระเจ้า คำกล่าวนี้คงไม่ผิด พระคุณคือการหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับคนที่ไม่สมควรจะได้รับ เช่นเดียวกับมนุษย์คนบาปอย่างเรา ที่ไม่สมควรจะได้รับสิ่งดีใดๆจากพระเจ้า แต่พระเจ้าก็ยังคงประทานพระคุณนั้นแก่เรา น่าเสียดายที่คริสเตียนเป็นจำนวนมากเริ่มต้นชีวิตโดยพระคุณแต่กลับลงเอยด้วยธรรมบัญญัติ กลับไม่ได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เราแต่ไปมองสิ่งที่ตัวเองทำให้พระเจ้า คริสเตียนมากมายจึงขาดกำลังในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ เพราะมนุษย์ลืมความจริงไปว่า เขาอ่อนแอ และไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งใดได้เลย มนุษย์จำเป็นจะต้องรับเอาพระคุณพระเจ้าเพื่อจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ เช่นเดียวกันกับสมัยเด็กๆที่เราเริ่มต้นเขียนอักษร ก.ไก่ เราอาจจะเขียนได้ไม่ถนัดนัก พระคุณเปรียบเสมือมือของพ่อแม่ที่จับมือและดินสอของเรา ช่วยเราเขียนจนเราสามารถเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว พระเจ้าปรารถนาให้เรารับรู้ถึงความจริงนี้ ให้มนุษย์ได้ถ่อมใจและเห็นสภาพที่อ่อนแอของตัวเอง ซึ่งสภาพที่อ่อนแอนั้นเป็นเพราะความบาปที่เข้ามาแทรกแซงชีวิตของเรา

ทำไมมนุษย์จึงต้องรับเอาพระคุณพระเจ้าไว้

มนุษย์มีสถานะของบุตร ผลไม้แห่งความสำนึกดีชั่วนำมนุษย์เข้าสู่สถานะเดียวกับพระเจ้า คือมีความรอบรู้ สิ่งเดียวที่พระเจ้าห้ามเราเป็นก็คือห้ามเราเป็น “บิดา” สถานะนี้เป็นสถานะเดียวของพระเจ้า และอาดัมเอวาก็มีสถานะเป็นลูก ผลไม้แห่งการสำนึกดีชั่วนั้นำเขามาสู่ความต้องการที่จะเป็นในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ เช่นเดียวกับมารที่ต้องการจะเป็นพระเจ้า ทำให้มารต้องหล่นจากสภาพที่เคยเป็น มารไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลย แต่มนุษย์ได้รับ เพราะมนุษย์มีสถานะเป็นลูกของพระเจ้า สถานะที่ตัดไม่ขาด พ่อกับลูกไม่สามารถตัดขาดกันได้ สถานะนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปจนวันตาย เราคือลูกของพระเจ้าตั้งแต่เกิดจนเราตาย

มนุษย์อยู่ในร่างกายที่ถูกแช่งสาป จิตวิญญาณที่ผูกติดกับร่างกายของมนุษย์ ทำให้มนุษย์นั้นอ่อนแอลงทุกวัน อายุขัยของมนุษย์ลดน้อยลงเรื่อยๆ ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายนั้นก็พลอยอ่อนแอตามไปด้วย เพราะสองสิ่งนี้ผูกพันกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระเจ้าทรงเลือกที่จะกู้จิตวิญญาณของมนุษย์ เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสร้าง พระองค์ได้ทรงระบายลใปราณของพระองค์เข้าสู่ร่างกายดินของมนุษย์ จิตวิญญาณจึงเป็นของพระองค์ ดังนั้นการช่วยเหลือจากพระเจ้าจึงมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูส่วนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ เพราะเมื่อจิตวิญญาณได้รับการฟื้นฟู ร่างกายก็พลอยฟื้นฟูตามไปด้วย

พระเจ้าตัดสินอย่างยุติธรรม ภาพของธรรมบัญญัติได้ถูกกางออกเมื่อมนุษย์เริ่มต้นทำบาป ธรรมบัญญัติได้ชี้สิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด การพิพากษามนุษย์สู่บึงไฟนรกเช่นเดียวกับมารนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยุติธรรม พระเจ้าทรงเหมือนทนายแก้ต่างให้กับเราในคดีนี้ พระองค์ทรงไถ่ถอนมนุษย์ออกจากการพิพากษาลงโทษนิรันดร์ด้วยช่องของธรรมบัญญัติ นั่นคือชีวิตแทนด้วยชีวิต ร่างกายถูกพิพากษาให้ตายด้วยผลของความบาป แต่จิตวิญญาณได้รับการช่วยกู้ด้วยพระคุณที่อยู่เหนือธรรมบัญญัติ

รับเอาพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต แล้วท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง สิ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับการรับพระคุณพระเจ้าผ่านพระธรรมในข้อนี้ ความจริงในการรับเอาพระคุณพระเจ้า มีดังนี้

1. สิ่งใหม่มีในพระเยซูคริสต์เท่านั้น พระเยซูคริสต์คือพระเจ้าในสถานะของพระบุตร จึงเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงสถานะที่แท้จริงของเราในโลกนี้ พระเจ้าปรารถนาจะสื่อสารความจริงนี้กับเราว่านั้นเป็นบุตรของพระเจ้า สะท้นอพระฉายของพระเจ้าออกมา เราจึงสามารถทำในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำในโลกนี้ได้ นี่ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงเลย และไม่ใช่ความเชื่อ หรือการใช้ความเชื่อด้วย มันเป็นความจริง สถานะที่แท้จริงของเราทุกคน ดังนั้นการเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่แท้จริงคือผ่านพระเยซูคริสต์เท่านั้น ผู้ที่วางใจในพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า อริยาบถของพระเยซูนั้นจึงควรเป็นสิ่งที่เราเลียนแบบ ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณควรต้องวางตัวอย่างไร หรือต้องทำอะไร ให้ดูพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทำสิ่งใดในโลกนี้บ้าง

ยอห์น [1:12] แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

2. เอาสิ่งเก่าออกเพื่อเผยให้เห็นสิ่งใหม่ เหมือนกับการลอกคราบ ทำให้เกิดชีวิตใหม่ แมลงปอก่อนหน้านั้นเป็นเพียงหนอนที่อยู่ใต้น้ำ แต่เมื่อถึงเวลาของมัน มันจะลอกคราบและมีปีกที่บินได้ หนอนเองคงนึกไม่ถึงว่า สภาพการเป็นการเป็นสัตว์ตัวอ้วนๆ เดินไปมาได้เท่านั้น เมื่อลอกคราบออกแล้วจะสามารถบินได้ ปีกของแมลงปอไม่ใช่สิ่งที่ถูกต่อเติมเข้าไป แต่เป็นสิ่งที่หนอนตัวนั้นมีอยู่แล้ว คริสเตียนที่ได้รับชีวิตใหม่จึงเป็นเหมือนกับการลอกคราบและเผยตัวตนที่แท้จริงของเราออกมา ตัวตนของเราช่างมหัศจรรย์ พระเยซูเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงนี้ได้อย่างชัดเจน การอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์นั้นไม่ต่างอะไรกับหนอนที่ติดปีก หนอนที่ได้สลัดคราบเดิมของตัวเองทิ้ง ความรู้และเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเป็นหนทางนำเราไปสู่ความอัศจรรย์แห่งชีวิต ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่มาในโลกนี้ให้เราได้เห็นว่าพระองค์ทำอะไรได้บ้าง เราคงไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นทำอะไรได้บ้าง ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จึงรับเอาสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำทั้งสิ้น

ชีวิตคริสเตียนนั้นเริ่มต้นจากการได้เห็นและได้ยินสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับเรา และยอมรับการช่วยเหลือจากพระองค์ มองสภาพที่แท้จริงของตัวเองและสารภาพตัวตนแห่งความบาปของเรา พระเจ้าจะทรงสลัดคราบความบาปนั้นออกเพื่อมอบสภาพที่แท้จริงให้กับเรา คริสเตียนจึงต้องเป็นคนเรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้า การดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์ นี่จะเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นชีวิตที่แท้จริงของเรา ชีวิตที่ตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้น วันนี้เราอาจจะคิดไม่ได้ว่าเราจะบินได้อย่างไรในสภาพนี้ เรามีเงื่อนไขของการมองเห็น การรับรู้ในกายบาปของเรา แต่ชีวิตเมื่อรับสิ่งใหม่นั้นเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้น คริสเตียนได้รับพระคุณนี้เช่นเดียวกันทุกคน เพียงแค่เรามองไปที่พระเยซูคริสต์ พระองค์ไม่ได้เรียกร้องให้เราทำอะไรเพื่อพระองค์ พระองค์เพียงต้องการให้เรารู้ว่าพระองค์ทำอะไรให้กับเราได้ และให้เรามั่นใจในสิ่งที่พระองค์กระทำให้เรา สัญญาของพระองค์นั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เราจึงมั่นใจได้ จงรับเอาสภาพใหม่นี้ ขอพระองค์ทรงประทานประสบการณ์ชีวิตใหม่อันตื่นเต้นนี้ให้กับเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าทุกคน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s